Terapin steg för steg

Kartlägga och formulera mål

Inom KBT är det viktigt att kartlägga hur våra tankar och beteenden påverkar det psykiska måendet – inte bara i stunden eller på kort sikt utan också långsiktigt. Det är även betydelsefullt att försöka förstå vilka situationer som brukar trigga igång symtomen och ofta även hur problemet en gång har uppstått.

Att göra en kartläggning är första steget i terapin. Därefter är det dags att formulera tydliga mål.

Terapiplan, behandling och utvärdering

Klienten och terapeuten gör tillsammans upp en plan för terapiarbetet. Man träffas vanligtvis en gång i veckan, i alla fall i början. Terapin kan pågå allt från fem, tio gånger till kanske vanligare runt 20 samtal. Men den kan också bli betydligt längre, ibland upp till ett år eller mer.

Behandlingen inriktas på att modifiera eller förändra ”självgående” problematiska tankebanor och beteendemönster. Syftet är att komma in i nya, goda cirklar, som kan lindra de psykiska symtomen. Ett annat viktigt inslag är att arbeta med hantering av svåra känslor.

För att terapin ska bli så effektiv som möjligt ges hemuppgifter mellan samtalet.

De mål som sattes upp i början av terapin stäms under arbetets gång av mot förändringar och resultat. I slutet görs en utvärdering.

Terapiplan, behandling och utvärdering

Klienten och terapeuten gör tillsammans upp en plan för terapiarbetet. Man träffas vanligtvis en gång i veckan, i alla fall i början. Terapin kan pågå allt från fem, tio gånger till kanske vanligare runt 20 samtal. Men den kan också bli betydligt längre, ibland upp till ett år eller mer.

Behandlingen inriktas på att modifiera eller förändra ”självgående” problematiska tankebanor och beteendemönster. Syftet är att komma in i nya, goda cirklar, som kan lindra de psykiska symtomen. Ett annat viktigt inslag är att arbeta med hantering av svåra känslor.

För att terapin ska bli så effektiv som möjligt ges hemuppgifter mellan samtalet.

De mål som sattes upp i början av terapin stäms under arbetets gång av mot förändringar och resultat. I slutet görs en utvärdering.

Den viktiga relationen

Avgörande för resultatet är inte bara terapeutiska tekniker utan också relationen mellan terapeuten och klienten. KBT bygger på ett aktivt samarbete, där bådas kunskaper och erfarenheter tas tillvara. Och terapin fokuserar inte bara på problem, utan också på att se och använda personens förmågor eller styrkor.

KBT är en strukturerad behandlingsform. Man planerar gemensamt varje session och försöker få ut så mycket som möjligt av mötet.