Inre scheman och ACT

Inre scheman

Ibland har det psykiska lidandet sina rötter i en djupare personlig problematik. Det kan då vara motiverat att fördjupa det terapeutiska arbetet. Terapin utvidgas till att utforska och försöka förändra så kallade inre scheman – mer grundläggande psykiska strukturer eller det som är själva kärnan i vår personlighet.

Våra ”scheman” avgör hur vi ser både på oss själva och vår omgivning, vilket i sin tur påverkar hur vi tänker, känner och agerar i olika situationer. Inte sällan kan det här vara värdefullt att titta bakåt i sitt liv, till det som utspelades under uppväxten. Problemfyllda relationer, besvärande minnen och en negativ självbild är exempel på utgångspunkter för
schemaarbetet.

Visualiseringstekniker, rollspel, narrativ terapi (att återberätta sin livshistoria) och olika övningar för att förstå och hantera känslor är exempel på ”hjälptekniker, som används både i schematerapi och i andra delar av KBT-arbetet.

ACT

ACT – Acceptance and commitment therapy – är en gren inom KBT som har fått stort genomslag de senaste åren. Här handlar det terapeutiska arbetet bland annat om att se om det är möjligt att ersätta en krävande kamp mot störande tankar, svåra känslor och symtom med ett mer accepterande förhållningssätt. Det kan i sin tur kan leda till en långsiktig, varaktig lindring av lidandet – och fördjupad livskvalitet. Träning i mindfulness/medveten närvaro i nuet och att fokusera på sina personliga värderingar eller mål i livet är andra centrala inslag i ACT. Vad är egentligen viktigast i mitt liv? Hur vill jag leva det? Och vad behöver jag göra för att nå dit?

ACT

ACT – Acceptance and commitment therapy – är en gren inom KBT som har fått stort genomslag de senaste åren. Här handlar det terapeutiska arbetet bland annat om att se om det är möjligt att ersätta en krävande kamp mot störande tankar, svåra känslor och symtom med ett mer accepterande förhållningssätt. Det kan i sin tur kan leda till en långsiktig, varaktig lindring av lidandet – och fördjupad livskvalitet. Träning i mindfulness/medveten närvaro i nuet och att fokusera på sina personliga värderingar eller mål i livet är andra centrala inslag i ACT. Vad är egentligen viktigast i mitt liv? Hur vill jag leva det? Och vad behöver jag göra för att nå dit?